´Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld´

De inspraakronde over de bezuinigingsopties heeft in Amersfoort voor veel onvrede gezorgd. In een pamflet doen burgerinitiatieven en ´ongeorganiseerde´ bewoners gezamenlijk een oproep aan het gemeentebestuur een pas op de plaats te maken en de besluitvorming over de gewijzigde meerjarenbegroting uit te bestellen. Bovendien vragen ze om een onafhankelijke enquête naar de gang van zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.

Gezien het belang van het onderwerp en de onrust die in de stad is ontstaan, zeker ook onder culturele instellingen, heeft de redactie van Eempodium.nl besloten dit pamflet hieronder integraal te publiceren.

OPROEP AAN HET GEMEENTEBESTUUR
Wij zijn verbijsterd, boos en teleurgesteld.

Onze mooie stad, waarin zoveel gebeurt waar we trots op zijn, dreigt in rap tempo te worden
afgebroken. Voorzieningen die de leefbaarheid en de sociale samenhang overeind houden
staan letterlijk in de (digitale) etalage van de uitverkoop, met als label het woord participatie.
Zonder visie heeft het College een grabbelton neergezet waar de inwoners zich omheen
mogen verdringen, met het risico elkaar daar te vertrappen. Maatschappelijke organisaties en
burgerinitiatieven voelen zich in de hoek gedrukt en vechten voor hun lijfsbehoud. De chaos
en paniek op het stadhuis lijkt compleet en een wethouder vlucht weg naar een functie buiten
de stad.

De ‘winst ‘ van het onzinnige proces dat is bedacht om de bezuinigingsdiscussie ‘met de
stad’ vorm te geven kent zo alleen maar verliezers. Het werkelijke resultaat van de afgelopen
6 weken is immers dat tot voor kort enthousiaste inwoners zich boos en verdrietig afkeren en
de handdoek in de ring gooien. Veel mensen hebben het machteloze gevoel dat de gemeente
een ‘verdeel & heers’-tactiek heeft toegepast en voelen zich ronduit bedonderd door deze
schijndemocratie. Burgers voelen zich ook overvallen: hebben we niet een overheid die
zorgvuldig en in overleg de koers hoort uit te zetten waarlangs belangrijke beslissingen die de
hele gemeente aangaan transparant en in samenspraak met de inwoners worden genomen?
Maar nee, er is 60 miljoen aan voorstellen over de schutting gegooid, zonder enige richting en
kaders. met als gevolg zo’n 2500 reacties waarvan niemand weet hoe die onderling gewogen
zullen gaan worden.

Ondertussen lijkt de vraag kunstig weggemoffeld hoe het allemaal zo ver is gekomen. Het
gevoel bestaat dat “de gemeente de ellende heeft veroorzaakt en dat wij, burgers, nu de
rotzooi mogen opruimen”. Want wie hebben er zitten slapen op het stadhuis dat we oneens
zoveel miljoenen in het rood staan? Wie is er verantwoordelijk geweest voor het hen en weer
schuiven van tekorten en het creatieve boekhouden om de werkelijkheid te verhullen?
De Provincie vindt dat Amersfoort er financieel gezien een rommeltje van heeft gemaakt. En
de reactie op het stadhuis lijkt vooral te zijn dat ze het in het provinciehuis niet begrepen
hebben. Waarom zijn eerdere waarschuwingen vanuit de Provincie niet ter harte genomen?
Nu lijkt er maar één credo te klinken: we moeten zo snel mogelijk van het toezicht af. Alsof
de werkelijk problemen, en de oorzaken daarvan, dan zijn opgelost!

Het stadhuis is in rap tempo het vertrouwen van de stad aan het kwijtraken.
Maar misschien is het nog niet te laat. Daarom dit manifest.

Wij roepen het gemeentebestuur op om een forse pas op de plaats te maken.
• Wij willen dat de gemeenteraad afstapt van het voornemen om al op 2 juli te
besluiten over de gewijzigde meerjarenbegroting.
o Wij denken dat het preventief toezicht moet worden gezien als een kans in plaats
van als een bedreiging. Een langere periode van toezicht levert immers ‘gratis’
advies op over hoe het beter kan.
o Wij geloven dat de kwaliteit van de besluitvorming aanzienlijk toeneemt als meer
de tijd wordt genomen voor een kwalitatieve beoordeling van de alternatieven,
vanuit vooropgestelde kaders en mét de stad.
• Wij willen dat het College van B&W met de stad in gesprek gaat over een opnieuw
in te richten proces waarlangs de bezuinigingsopdracht via de weg van een serieuze
kerntakendiscussie vorm krijgt.
o Wij willen dat wordt gezocht naar een werkwijze waarbij de inwoners niet tegen
elkaar worden opgezet, maar juist uitgenodigd worden samen te werken.
o Wij willen dat het College daarbij geen opdrachtgever, maar vooralsnog
opdrachtnemers wordt van de stad.
• Wij willen dat er een onafhankelijke enquête wordt gehouden naar de gang van
zaken die hebben geleid tot het financieel preventief toezicht van de gemeente.
o Wij geloven dat het noodzakelijk is om al snel lering te trekken van het verleden,
om nieuwe miskleunen voor de toekomst te voorkomen.
o Wij willen dat deze enquête onder leiding van (daartoe geselecteerde) inwoners
van de stad wordt gehouden, eventueel aangevuld met raadsleden.

Veel actieve en betrokken burgers van Amersfoort, al dan niet georganiseerd in
burgerinitiatieven, zetten zich al lange tijd in voor ‘het nieuwe samenwerken’: een manier
van werken waarbij stad en stadhuis samen vraagstukken oppakken en proberen te
beantwoorden. Die ambitie, dat elan, heeft door de gebeurtenissen een meer dan forse knauw
gekregen. It takes two to tango, maar het geloof dat de liefde van twee kanten komt nu het er
echt toe doet is bij veel mensen verdwenen.

• Wij zullen ons daarom ernstig beraden op onze deelname aan alle lopende
initiatieven in het kader van bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.
De bal ligt bij u. En onze dringende verzoek is: pak de bal op. Er is al genoeg beschadigd.

Voor meer informatie over het pamflet, neem contact op met:
Ben Nitrauw
In Gesprek
E-mail: info@in-gesprek.nl

Bladwijzer de permalink.

Over Bernard van Gellekom

Gmail: eempodium@gmail.com ww: Warrel$002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *